Våra tjänster

Brinken HVB

För män och kvinnor över 18 år med Missbruks- eller Beroendeproblem samt Personlighetssbild- och Kriminalitetsrelaterade utmaningar. Vårt behandlingsprogram riktar sig till individen och erbjuder heldygns- eller öppenvårdsalternativ.

Vi erbjuder skräddarsydd behandling för både män och kvinnor med missbruks- eller beroendeproblem, personlighetsstörningar och utmaningar kopplade till kriminalitet. Behandlingen sker huvudsakligen i grupp och anpassas individuellt för att hantera beroendet och dess underliggande orsaker.

Med en grund i 12-stegsfilosofin använder vi beprövade metoder inom KBT, stress- och sårbarhetsmodeller, MI samt terapiformer som fokuserar på verklighetsförankring och lösningar. Vårt team har omfattande arbetslivserfarenhet inom områden relaterade till psykisk ohälsa och neuropsykiatriska diagnoser. Vi samarbetar med sjukvården vid behov.

Denna fas sträcker sig i normalfallet över 8-12 veckor och fokuserar på att uppnå drogfrihet. Vi använder psykoedukation, individuella terapeutiska samtal, 12-stegsarbete och grupprocesser för att skapa medvetenhet om beroendets ursprung och dess konsekvenser. Målet är att medvetengöra förnekelse, ge verktyg för känslomässig bearbetning, introducera strategier för ett drogfritt liv samt påbörja återuppbyggnaden av relationer och stödjande nätverk.

Efter den primära fasen följer en period på 3-6 månader som riktar sig mot att stödja individen i att leva drogfritt. Här arbetar vi med att stärka individens egna resurser och ansvarstagande för att skapa en stabil vardag. Det inkluderar förebyggande åtgärder för att förhindra återfall samt att utforska och bearbeta de bakomliggande orsakerna till missbruket eller kriminaliteten.

Ett anpassat tillvägagångssätt.
Vi erbjuder en variationsrik öppenvårdsbehandling som sträcker sig från enskilda samtal till heltidsengagemang under fem dagar i veckan.

Efter avslutad behandling erbjuds eftervård i enlighet med gällande avtal. Vår eftervård fokuserar på att hjälpa individen fortsätta skapa en meningsfull tillvaro utan lockelsen från droger eller kriminalitet.

Samarbete för återgång till samhället

I linje med vårt åtagande att skapa en hållbar återhämtningsprocess, strävar vi efter att erbjuda flera utslussalternativ som möjliggör en smidig återgång till samhället. Genom ett nära samarbete med klientens hemkommun och andra relevanta parter, strävar vi efter att skräddarsy och underlätta återintegreringen efter avslutad behandling.

Vi tillhandahåller alternativ för återvändande till klientens hemkommun, där vi arbetar nära samhällstjänster och stödstrukturer för att underlätta en smidig återanpassning. För de som önskar eller kan dra nytta av en förändrad miljö, erbjuder vi även möjligheten till återetablering på en ny ort med lämplig uppföljning och stöd.

Vårt fokus är att skapa en sömlös övergång från vår behandlingsmiljö till klientens valda återintegreringsplats, med eftervård och stödstrukturer som fortsätter att stödja klientens väg till ett bättre och friskare liv. Denna metodik är integrerad i vårt helhetsperspektiv på långsiktig återhämtning och vår strävan efter att erbjuda stöd även efter avslutad behandling.

BrinkenBO

Boendestöd och Stödinsatser på BrinkenBo

På BrinkenBo erbjuder vi olika boendealternativ som inkluderar bo-socialt stöd, stabiliseringsplatser och förstärkta familjehem/värdfamiljer. Dessa boenden är till för vuxna personer som kan behöva stöd inom områden såsom skydd/avhopp, missbruk, samsjuklighet, psykisk ohälsa och neuropsykiatriska diagnoser. Vi kopplar boendestöd eller ”Bo-socialt stöd” till dessa boenden och skräddarsyr stödet utifrån individens specifika behov. Stödet kan variera från en timmes stöd per dag till omfattande stöd under större delen av dygnet. Många av våra klienter har tidigare erfarenheter av olika vård- och behandlingsinsatser utan att uppnå önskade långsiktiga resultat.

BrinkenBo består av ungefär 20 separata och individuella boendemöjligheter. Det sträcker sig från samlade lägenheter med närhet till personal och gemensamma aktiviteter till spridda lägenheter i olika bostadsområden. Våra boenden är uthyrda i andra hand och inkluderar Bo-socialt stöd från BrinkenBo under placeringen. Vårt team består av verksamhetschef, enhetschef, behandlare, pedagoger, boendestödjare och hälsoterapeut.

På BrinkenBo arbetar vi som ett team med personal tillgänglig mellan 8:00 och 22:00. Vi har jourberedskap via telefon under övrig tid och kan snabbt rycka in vid behov, inklusive möjlighet till sovande jour på plats om klientens behov kräver det.

 • Kriminalitet: Vi använder olika metoder kopplade till kriminalitet för att höja klientens moraliska medvetenhet, främja tankar kring livets mening, öka socialt stöd och främja en känsla av självkontroll.
 • Våld: Vi betraktar och behandlar våld som just våld utan att försköna eller förminska dess natur. Vi hjälper klienten att reflektera över sina egna beteenden och attityder gentemot våld samt dess konsekvenser.
 • Trauma: Vi har erfarenhet av att arbeta med personer som har olika former av trauma. Vår metod fokuserar på lågaffektivt bemötande och traumamedveten omsorg för att hjälpa klienterna att hantera och återhämta sig från sina trauman samt återfå kontrollen över sina liv.
 • Missbruk: Vår behandling inkluderar 12-stegsprogram, CRA eller A-CRA, beroende på om klienten är ungdom eller vuxen. Vi uppmuntrar även samarbete med självhjälpsgrupper när det är önskvärt.
 • Familj & Nätverk: Vi engagerar familj och nätverk under insatsen.
 • Boende: Vi erbjuder boende på HVB eller i egen lägenhet baserat på individuella skydds- och riskfaktorer.
 • Utbildning och Sysselsättning: Vi stödjer klienten i att söka utbildning och sysselsättning samt skapa en plan för framtida åtgärder.
 • Fritid och Pro-sociala kontakter: Vi främjar en meningsfull fritid och kontakt med pro-sociala nätverk.
 • Skyddsbehov: Vi anpassar insatsen utifrån klientens behov, risker och skyddsmedvetenhet.
 • Vi tar emot klienter från hela landet och anpassar insatsen därefter. Vi är tillgängliga över hela dygnet och året.
 • Vid behov undersöker vi möjligheten till NPF-utredningar och kontakt med psykiatriker (utanför ordinarie insats).
 • Vi har tillgång till psykolog, psykiatriker och arbetsterapeut för rådgivning, utbildning. Vi samarbetar med sjukvården vid behov.
 • Vårt personalteam har bred erfarenhet inom missbruk, våld, kriminalitet, psykisk ohälsa och neuropsykiatriska diagnoser.
Tillbaka Övrig Information

Skräddarsydda insatser
& flexibilitet

Vår småskalighet och fokuserade expertis gör det möjligt för oss att individanpassa insatser för att effektivt bemöta klienters unika behov och samarbetspartners önskemål. Med hjälp av vår strukturerade och mångsidiga kompetens anpassar vi våra insatser efter varje klients unika behov, samtidigt som vi upprätthåller en stabil och tydlig struktur. Vi erkänner att vissa individer inte kan dra full nytta av eller passar för placering på HVB. Som ett komplement till vår vanliga verksamhet tillhandahåller vi flera stabiliseringsplatser hos våra förstärkta familjehem/värdfamiljer.