Våra behandlingar

Primärbehandling

Denna behandlingsform pågår under 8-12 veckor och bygger på att patienten ska få insikter om hur beroendet påverkat livet och därigenom komma fram till beslut om drogfrihet. Huvuddelen av tiden ägnas åt föreläsningar och grupper där enskilda uppgifter redovisas. Enskilda samtal ingår som en del här. NA-möten är obligatoriska  som en viktig del i behandlingen.

Behandlingen sker till största del i grupp, genom umgänge och gemenskap med övriga gruppmedlemmar och erbjuds möjlighet till avlastning av skuld och skam som alla har gemensamt i sitt missbruk. Varje enskild gruppmedlem avgör själv hur mycket han eller hon vill dela med sig av känslor och erfarenheter till andra i gruppen.

Behandlingstidens längd bygger på en individuell behandlingsplan och beslutas i samråd med patient och uppdragsgivare.

Kontakta oss gärna för mer information om Primärbehandling.

Förlängd behandling

Denna behandlingsform pågår normalt 2-8 månader och inkluderar utsluss till eget boende/arbete. Denna del av behgandlingen syftar till att fördjupa drogfrihetsbeslutet samt arbeta med den känslomässiga utvecklingen till att bli den människa jag är ämnad att vara.

Målet är att fortsätta utvecklingen från de insikter man tillägnat sig i primärbehandling, att fördjupa sig i att identifiera de känslomässiga svårigheter som blockerar ett tillfrisknande, att finna och bearbeta lösningar på sina problem. Det vill säga med genomförande och generalisering där stor fokus läggs på att planera för en hemmaplanslösning eller vart klienten är tänkt att flytta efter avslutad insats.

Även under Förlängd behandling är deltagandet i självhjälpsgrupper (möten) en viktig del i behandlingen och obligatoriska moment.

Kriminalitet

Vi använder oss av ett urplock från olika metoder kopplat till kriminalitet. Detta i syfte att öka nivån på klientens moraliska tankegångar, förhöja dennes tankar om meningen med livet, underlätta förstärkning och ökning av socialt stöd samt ge individen en upplevelse av självkontroll.

Våld

Vi belyser och problematiserar våldet som just våld. Utan förstorande eller förminskande eufismer kan klienten se våldet för det det är och påbörja ett arbeta med de egna beteenden och attityder till våldet och dess konsekvenser.

Trauma

Vi behandlar inte trauma. Dock har vi gedigen erfarenhet av att bemöta människor med olika former av trauman. Vi använder oss av ett lågaffektivt bemötande och traumamedveten omsorg för att hjälpa våra klienter att återhämta sig från sina trauman, hantera konsekvenserna av dessa och återta kontrollen av sig själv.

Missbruk

Hos oss genomgår klienten 12-steg, CRA eller A-CRA beroende på ungdom eller vuxen i syfte att bryta sitt missbruk. Men vi uppmuntrar och samverkar även med självhjälpsgrupper i de fall klienten har behov eller önskemål om detta.

Familj & nätverk

Nätverksarbete tillsammans med familj och nätverk sker under insatsen.

Boende

Klienten har möjlighet till boende och behandling på vårt HVB eller en egen lägenhet baserat på behov av skydds –och riskfaktorer. Vi har lägenheter på flera orter i Östergötland.

Utbildning

Efter den inledande fasen verkar vi för att tillsammans med klienten söka adekvata utbildningar. I vissa fall kan vi erbjuda möjlighet att ta ett körkort för truck som underlättar ingången på arbetsmarknaden. Inriktning av utbildning beslutas i smråd med uppdragsgivare och klient innan utskrivning.

Fritid

Klienten ska ha en pro-social fritid och vara knuten till pro-sociala kontakter där. Vi har ett brett kontaktnät som täcker många intresseområden, allt från självhjälpsgrupper till föreningsverksamhet inom kyrkor och idrotten.

Sysselsättning

Vi har ett brett kontaktnät som täcker många intresseområden för att möjliggöra arbete/praktik. Vår strävan ligger i att våra klienter innan utskrivning ska ha en planering klar över vilken typ av sysselsättning som ska genomföras. Detta är en vital del för att få en fungerande egen ekonomi, insikt och förståelse kring densamma.

Skyddsbehov

Val av miljö, leverne, skal – och personskydd efter behov. Samtliga delar i insatsen tar utgångspunkt från klientens behov, risker och skyddsmedvetenhet.

  • Vi tar emot klienter från hela landet och anpassar därefter insatsen. Vi jobbar över hela dygnet med klienten, över hela året och är där när klienten behöver oss.
  • Vid önskemål kan vi undersöka möjlighet till NP-utredningar och kontakt med psykiatriker. Detta ligger utanför ordinarie insats.