Kontakta oss

Här finns vi:

Brinken Behandling
Risbrinksgatan 5
587 21 Linköping

Telefon: 013 – 12 12 44

Kommunikationer:
Vi ligger ca 2km från Linköping centrum, 20 minuter från Linköping Resecentrum.
Närmaste busshållplats ligger ca 100 meter från Brinken Behandling och det finns gott om kommunikationer till oss då flera busslinjer stannar i närheten.

Hassan Adl (Taher) 
Verksamhetschef 

Mob: 073 – 8291244
hassan.adl@brinkenbehandling.se

Mats Johansson
Behandlingsansvarig

Mob: 073 – 9782085
mats.johansson@brinkenbehandling.se

Klientens utgångspunkt är vår startpunkt

Vi strävar efter att förena den privata sektorns flexibilitet med det allmänas långsiktiga ansvar.

Detta är Brinken Behandling

Brinken Sverige AB(Marknadsförs även som Brinken Behandling)
Organisationsnummer:556661-6578
Risbrinksgatan 5587 21 Linköping
Mail:info@brinkenbehandling.se
Kontaktperson:Hassan Adl (Taher)
Kontakttelefon:073 – 829 12 44
Ägarstruktur

Brinken Sverige AB är ett dotterbolag till INDA Holding AB (länk till Allabolag.se).

Styrelse

Anna Bylin – Styrelseledamot
Andreas Sandberg – Styrelseledamot
Joakim Larsson – Styrelseledamot

Verksamhetsidé

Klientens utgångspunkt är vår startpunkt. Vi strävar efter att förena den privata sektorns flexibilitet med det allmännas långsiktiga ansvar.

Övergripande mål för verksamheten

Med utgångspunkt i beprövad vetenskap och tillgänglig forskning erbjuda ett rättssäkert samt individuellt behandlingsalternativ som möjliggör drogfrihet, personlig utveckling, individuell mognad och ett socialt anpassat liv där missbruk och kriminalitet inte längre passar in.

Så här arbetar vi med kvalitet

Brinken Behandling har ett ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 (bedöms även uppfylla kraven för ISO:9001) för utveckling och implementering av rutiner för att säkerhetsställa att vi följer de lagar, förordningar och föreskrifter som reglerar vår verksamhet. Vårt kvalitetssystem, där syftet är att granska, säkra och utveckla verksamheten leds av föreståndaren med stöd av ledningsgrupp och behandlingsansvarig personal.

I kvalitetssystemet beskrivs inte bara vad vi gör utan hur vi gör det, i vilken omfattning vi gör det och vilket resultat det leder till. Metoderna för att bedriva kvalitetsarbetet är bland annat interna kvalitetsrutiner, årliga egenkontroller, händelseavvikelserapportering, måluppfyllelseutvärdering, riskanalyser, systematiskt arbetsmiljöarbete, medarbetarundersökningar, klagomålshantering och brukarundersökningar. Kvalitetsledningssystemet innehåller rutiner, riktlinjer, processbeskrivningar, dokumentationsmallar, brukarinformation etc. för organisationens samtliga processer.

Kvalitetsledningssystemet har också paralleller med andra områden som miljö, arbetsmiljö, brandskydd och livsmedelshantering. Kvalitetsledningssystemet har en inbyggd uppföljning där hanteringen av avvikelser är ett av de viktigaste verktygen. Denna funktion är även kopplat till rutiner gällande rapporteringsskyldighet som Lex Sarah och misstanke om barn far illa.

All personal på Brinken Behandling är skyldig enligt lag att bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls (6 kap. 4§ och 1 kap 6§ PSL). Var och en som utför uppgifter inom service och socialtjänsten ska medverka till att insatser som genomförs är av god kvalitet (14 kap.2§ Sol samt 24a § LSS). Det ska finnas lämplig personal på Brinkens Behandling med rätt utbildning, behörighet, erfarenhet och kunskap för att utföra uppgifter med god kvalitet. All personal på Brinkens Behandling omfattas av kompetenskrav och har kontinuerlig planering för kompetensutveckling. All ny personal får introduktion och utbildning, samt uppföljning och egen målsättning och utvecklingsplan.

Ledningen uppmuntrar all personal till att delta i kvalitetsarbete genom att komma med synpunkter, idéer och förslag och till ett öppet klimat, samt att rapportera eventuella avvikelser och klagomål, till hjälp finns nedskrivna rutiner för att hantera dessa. Vid APT varje månad finns kvalitetsledningssystem som stående punkt på agendan där inkomna synpunkter och klagomål, inträffade avvikelser och uppdaterade rutiner tas upp.

All personal ska arbeta utefter processer och rutiner enligt kvalitetsledningssystemet och det är ledningens ansvar att säkerställa personalens arbetssätt. Att arbeta i enlighet med processerna och rutinerna innebär att vi arbetar systematisk på ett likartat sätt.

Kvalitetsledningssystemet är implementerat i verksamhetens intranät som alla medarbetar har tillgång till, enligt följande struktur:

Beskrivning av Kvalitetsledningssystemet

Delprocesser med tillhörande rutiner:

 1. Sekretess och informationssäkerhet
 2. Genomförande av insats
 3. Samverkan
 4. Systematiskt och fortlöpande säkra och utveckla kvalitén i verksamheten
  • Händelser och avvikelser
  • Riskanalys
  • Egenkontroll
 5. Personal och kompetensförsörjning
 6. Dokumentation av kvalitetsarbetet